Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

SYMBOLE SZKOŁY

 

 

 

 CEREMONIAŁ  SZKOLNY I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SOKOŁOWICACH.

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu uroczystości szkolnych, patriotycznych i patriotyczno - religijnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości imprez szkolnych.

SZTANDAR   SZKOLNY

 1. 1.     Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem – to znak Polski, ale i naszej  Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.  Uroczystości z udziałem sztandaru
  wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 1. 2.     Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 1. 3.      Opis sztandaru:  Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 95 centymetrów na 95     centymetrów. Sztandar szkoły wykonany jest  z jedwabnego materiału przytwierdzonego do drzewca. Obszyty został złotą taśmą i wykończony złotymi frędzlami o długości 4 centymetrów. Drzewce o wysokości 2m i 20 cm zakończone jest metalową głowicą w formie orła w koronie.

a). Rewers -  posiada jednobarwne czerwone tło . W centralnym miejscu umieszczone jest
 godło państwowe -  Orzeł biały, haftowany  srebrną nicią  z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Dookoła godła państwowego widnieje złoty napis :
 „Rzeczpospolita Polska Młode Serca i Umysły Ojczyźnie i Światu”. Po prawej stronie znajduje się herb Gminy Oleśnica, jako symbol naszej Małej Ojczyzny.

 

 

 

b). Awers - jest w kolorze bieli.  Poświęcony jest Patronowi i szkole. W centralnej części umieszczone jest godło naszej szkoły. Orzeł Biały na tle kuli ziemskiej symbolizuje młodość,
radość, wolność oraz niezłomność w dążeniu do osiągania celów. Silne skrzydła obejmują
radosne dzieci w rękach, których znajduje się książka z powiewającą biało-czerwoną zakładką. Księga – atrybut edukacji, symbolizuje wiedzę i mądrość. Postać patrona wskazuje na okazywane poczucie bezpieczeństwa, ale też zobowiązuje do przyjmowania wartości patriotycznych. Całość nawiązuje  do motta szkoły :„Szkoła kreuje rozwój dobrego, szczęśliwego i mądrego człowieka, wyrastającego  z polskiej kultury i tradycji, przygotowanego do życia oraz otwartego na świat”. Dookoła godła znajduje się nawa szkoły wyszyta złotą nicią :
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach.

 

 

 

 1. 4.     Insygnia pocztu sztandarowego:

a)      biało – czerwone szarfy, przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;

b)    białe rękawiczki.

 1. 5.     Skład pocztu sztandarowego:

a)     Chorąży (sztandarowy) - uczeń;

b)    Asysta – dwie uczennice.

 1. 6.     W składzie pocztu sztandarowego winni znajdować się uczniowie wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie, zachowaniu  i godni tego zaszczytu.
 1. 7.     W szkole funkcjonują dwa składy pocztu sztandarowego: podstawowy składający się z uczniów klasy VIII, oraz rezerwowy z klasy VII.
 1. 8.     Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
 1. 9.     Kandydatury składu do pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 1. 10.  O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice (opiekunowie prawni).
 1. 11.  Kadencja pocztu trwa dwa lata (począwszy od zaprzysiężenia do zakończenia edukacji szkolnej).
 1. 12.  W szkole wyznaczony jest opiekun sztandaru (nauczyciel), który dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
 1. 13.  Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

a) chorąży (uczeń) – garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, krawat;

b) asysta (uczennice) – białe bluzki i ciemne spódnice;

c) w przypadku gdy uroczystości odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój,  sposób występowania określa opiekun pocztu sztandarowego.

14. W przypadku niewłaściwego realizowania obowiązków pocztowego, bądź asysty a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, decyzją Rady Pedagogicznej uczeń może być odwołany ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 1. 15.  Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu pod kątem 45 stopni.

15.  Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

b) ślubowanie klas pierwszych;

c) święto szkoły;

d) Dzień Edukacji Narodowej;

e) Święto Niepodległości;

f) uroczyste zakończenie roku szkolnego.

16.  Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:

a) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych

przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych;

b) w dniu uroczystości sztandar jest przewieziony w pokrowcu na miejsce zbiórek

pocztów sztandarowych;

c) przy pełnej obsadzie asysty chorąży dokonuje jego rozwinięcia;

d) celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów

sztandarowych w czasie danej uroczystości, natomiast chwyty sztandarem

obowiązują jak w ceremoniale uroczystości szkolnych;

e) po uroczystości sztandar jest przewieziony do szkoły i złożony w gablocie;

f) w wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej w szkole przypina się na

drzewcu sztandaru od strony godła kokardę z czarnej wstążki.

17.  W czasie uroczystości państwowych i szkolnych sztandar należy pochylić (salutowanie  sztandarem):

a) podczas wciągania flagi państwowej na maszt:

b) odgrywania, odśpiewywania lub odsłuchiwania hymnu państwowego i hymnu szkoły;

c) w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

18.  Chwyty sztandaru:

 

POSTAWA

 

 

OPIS  POSTAWY

 

ZASTOSOWANE  KOMENDY

 

Postawa   zasadnicza.

 

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.

 

 

Po komendach:
"Poczet stój" (po marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez  prowadzącego uroczystość).

 

Postawa
"na ramię sztandar".

 

Chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 w stosunku do ramienia.

Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 

 

 

Automatycznie po komendzie,
"Sztandar wprowadzić" lub
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

 

 

Postawa "spocznij".

 

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”.

Chorąży i asysta w postawie „spocznij” (ciężar ciała przenoszą na

prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na

wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę).

 

 

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu",
"Po hymnie".

 

 

Postawa
"prezentuj sztandar”.

 

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką
i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na

wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując

dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

 

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość, której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

 

 

Salutowanie
sztandarem w miejscu.

 

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.

 

 

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.

 

Salutowanie
sztandarem w marszu.

 

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania w miejscu

 

"Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię.

 

 

19Ceremoniał wprowadzenia sztandaru

 

Lp.

 

Komendy.

 

Opis zachowania się uczestników.

 

Poczet sztandarowy.

 

Sztandar.

 

1.

 

Proszę o

 powstanie.

 

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.

 

Przygotowanie do wejścia.

 

Postawa „na ramię”.

 

 

2.

 

„Baczność”.

Sztandar

wprowadzić.

 

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

 

-  Wprowadzenie sztandaru.

- Zatrzymanie na ustalonym miejscu.

 

 

- W postawie „na ramię w marszu”.

- Postawa

„prezentuj”.

 

3.

 

„Do hymnu”.

 

Jak wyżej.

 

Postawa „zasadnicza”.

 

Postawa

„salutowanie

w miejscu”.

 

4.

 

„Po hymnie.”

 

Uczestnicy w postawie

„spocznij”.

 

Spocznij.

 

- Postawa

„prezentuj”.

- Postawa

„spocznij”.

 

5.

 

Można usiąść.

 

Uczestnicy siadają.

 

Spocznij.

 

- Postawa

„spocznij”.

 

20. Ceremoniał wyprowadzania sztandaru.

 

Lp.

 

Komendy

 

Opis zachowania się uczniów.

 

Poczet sztandarowy.

 

Sztandar.

 

1.

 

Proszę o 

powstanie.

 

Uczestnicy powstają przed

wyprowadzeniem sztandaru.

 

Spocznij.

 

Postawa

„spocznij”.

 

2.

 

„Baczność”.

Sztandar

wyprowadzić.

 

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

 

- „Postawa zasadnicza”.

- Wyprowadzenie

sztandaru.

 

- Postawa

„zasadnicza”.

- Postawa „na

ramię w marszu”.

 

3.

 

„Spocznij”.

 

Uczestnicy siadają lub

opuszczają miejsce uroczystości.

 

_________________

 

________________

 

21. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych.

 

Lp.

 

Komendy.

 

Opis zachowania się uczniów.

 

 

Poczet sztandarowy.

 

Sztandar.

 

1.

 

Proszę
o powstanie.

 

Uczestnicy powstają.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

____________________

 

_________________

 

2.

 

„Baczność”.

Sztandar

wprowadzić.

 

Uczestnicy w postawie

zasadniczej.

 

- Wprowadzenie

sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu.

 

- Postawa „na

ramię w marszu”.

- Postawa

zasadnicza.

 

3.

 

„Do ślubowania”.

 

-Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

- Ślubujący podnoszą prawą rękę w kierunku sztandaru (palce jak przy salutowaniu) na wysokości oczu.

 

 

Postawa „zasadnicza”.

 

- Postawa

„prezentuj”.

- Postawa

„salutowanie

w miejscu”.

 

4.

 

„Po ślubowaniu”.

 

- Uczestnicy „spocznij”.

- Ślubujący opuszczają rękę.

 

Postawa „spocznij”.

 

- Postawa

„prezentuj”.

- Postawa

„zasadnicza”.

 

5.

 

„Baczność”.

Sztandar

wyprowadzić.

 

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”.

 

- Postawa „zasadnicza”.

- wyprowadzenie

sztandaru.

 

- Postawa

„zasadnicza”.

- Postawa „na

ramię
w marszu”.

 

 

6.

 

Spocznij.

 

Uczestnicy siadają.

 

 

___________________

 

__________________

 

22. Tekst ślubowania uczniów klas pierwszych:

Ślubuję być dobrym Polakiem

dbać  o dobre imię swojej klasy i szkoły.     Ślubujemy

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy urosnę.     Ślubujemy

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.     Ślubujemy.

 

23. Ceremonia przekazania sztandaru.  Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w okresie uroczystości końcoworocznych.

 

Lp.

 

Komendy.

 

Opis zachowanie się uczniów.

 

 

Poczet sztandarowy.

 

Sztandar.

 

1.

 

Proszę o powstanie.

 

 

Uczestnicy powstają.

 

Postawa „spocznij”.

 

Postawa „spocznij”.

 

2.

 

„Baczność”.

Sztandar

wprowadzić.

 

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

 

- Wprowadzenie

sztandaru.

- Zatrzymanie na

ustalonym miejscu

 

W postawie „na

ramię w marszu”.

- Postawa „prezentuj”.

 

 

3.

 

„Do hymnu”.

 

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

 

Postawa „zasadnicza”.

 

Postawa „salutowanie

w miejscu”.

 

 

4.

 

Nowy skład pocztu

do przekazania

sztandaru –

wystąp.

 

 

- Uczestnicy postawa

„zasadnicza”.

- Nowy skład pocztu

występuje i ustawia się

z przodu sztandaru.

 

Postawa „zasadnicza”.

 

- Postawa

„zasadnicza”.

- Postawa „prezentuj”.

 

5.

 

„Do ślubowania”.

 

- Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”.

- Ślubujący podnoszą

prawą rękę w kierunku

sztandaru (palce jak przy

salutowaniu) na wysokości oczu.

 

 

Postawa „zasadnicza”.

 

- Postawa „prezentuj”.

- Postaw „salutowanie w miejscu”.

 

6.

 

„Po ślubowaniu”.

 

- Uczestnicy „spocznij”.

- Ślubujący opuszczają

rękę.

 

Postawa „spocznij”.

 

- Postawa „prezentuj”.

- Postawa

„zasadnicza”.

 

 

7.

 

„Baczność”.

Sztandar

przekazać.

 

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”.

 

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie.

 

Chorąży podaje

sztandar jednej

z asysty.

- Przekazuje szarfę, potem rękawiczki.

- Odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu.

- Sztandar w postawie

„spocznij”.

 

8.

 

„Baczność”.

Ustępujący poczet odmaszerować.

„Spocznij”.

 

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej” nagradzają

barwami ustępujący

poczet, który przechodzi

na wyznaczone miejsce.

 

 

- Postawa „zasadnicza”.

- Postawa „spocznij”.

 

- Postawa „prezentuj”.

- Postawa „spocznij”.

 

9.

 

„Baczność”.

Sztandar

wyprowadzić.

 

Postawa „zasadnicza”.

 

Postawa „zasadnicza”.

Wyprowadzenie

sztandaru.

 

- Postawa

„zasadnicza”.

- Postawa „na ramię w marszu”.

 

 

10.

 

 

„Spocznij”.

 

Uczestnicy siadają.

 

________________________

 

__________________

 

a). Tekst ślubowania pocztu sztandarowego :

My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach,

w obecności nauczycieli i społeczności szkolnej

naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło

uroczyście.    Ślubujemy.

Sztandaru swego strzec,

a także honoru i dobrego imienia naszej szkoły !    Ślubujemy

 

b). Tekst wygłaszany podczas przekazania sztandaru :

                   Chorąży ustępującego pocztu :

Oddajemy w Wasze ręce ten sztandar- symbol Naszej Szkoły i jej tradycji. Dbajcie o dobre  imię  Naszej Szkoły i godnie reprezentujcie  ją na zewnątrz.

                    Chorąży nowego pocztu :

Przyjmujemy ten sztandar jako symbol Naszej Szkoły i jej tradycji. Przyrzekamy dbać
 o dobre imię Naszej Szkoły, pielęgnować jej tradycję i godnie reprezentować szkołę na
zewnątrz.

24. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi.

W przypadku zaistnienia w/sytuacji wymienia się poczet na poczet rezerwowy, jeżeli nie     ma takiej możliwości wybiera się doraźnych zastępców.

25. Ceremoniał udziału sztandaru we Mszy Świętej:

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i odprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po jednej ze stron (najlepiej po stronie lewej), bokiem do ołtarza i do zgromadzonych, po czym podnosi sztandar do pionu. Prowadzący uroczystości może określić inne umiejscowienie pocztu sztandarowego stosownie do okoliczności.

      W trakcie uroczystości religijnych członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Spocznij”.  Należy pochylić sztandar pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „Baczność” w następujących sytuacjach:

a)      podczas każdego podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą, w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b)     podczas opuszczania trumny do grobu;

c)      podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia pamięci;

d)     podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, na każde polecenie wydane przez osobę prowadzącą uroczystość.