Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spsokolowice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Mosiak, e-mail: artur.mosiak@olesnica.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713140232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach,
56-400 Oleśnica, Sokołowice 24

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście łatwe do zlokalizowania, oznakowane, zapewniające swobodny dostęp do budynku również przez osoby niepełnosprawne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach jest możliwość samodzielnego wjazdu na parter. Brak windy uniemożliwia wejście na wyższą kondygnację, jedynie poprzez wniesienie.

Korytarze i klatki schodowe są szerokie i nie ma problemu ze swobodnym poruszaniem się także osobom na wózkach.

Opis dostosowań , na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest dostępna na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Szkoła posiada parking z główną bramą wjazdową oraz tylną bramą wjazdowa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wstępu osoba z psem asystującym.

Informacja o tłumaczu języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście z korytarza szkoły. Sala gimnastyczna posiada wyjście ewakuacyjne. Zastosowano podjazd dla wózków.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje dodatkowe

Do oceny strony wykorzystano internetowy test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://spsokolowice.szkolnastrona.pl  spełnia wymagania w 98,12% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. w szkole dostępny będzie tłumacz języka migowego (usługa zdalna).

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej  (https://spsokolowice.szkolnastrona.pl/bip/) w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://spsokolowice.szkolnastron.pl/bip/    spełnia wymagania w 100% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.