Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

Sokołowice 24, 56-400 Oleśnica

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: agatajs@olesnica.wroc.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności na podstawie poniższych ustaw:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo- oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016- r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • promocji szkoły,
 • udziału w konkursach,
 • organizacji wycieczek,
 • ubezpieczenia,
 • działań opiekuńczych,
 • opieki medycznej,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • korzystania z dziennika elektronicznego,
 • kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

5. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • sekretarz,
 • pracownicy administracji szkolnej,
 • pielęgniarka,
 • nauczyciele,
 • pedagog, psycholog
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • oraz uprawnione organy publiczne;

6. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.