Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Zamówienia publiczne » Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazu propan do Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazu propan do Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Sokołowice, dnia, 05.12.2016 r.

 

 

SP 2.27.270.7.2016

 

 

 

Adresaci:

 

 1. PETROENERGY Sp. z o.o. ul. Nowoursynowska 145 A/19 , 02-776 Warszawa

-e-mail: anna.wyrzykowska33@gmail.com

 

 1. Beta Prim Sp. z o.o. ul. Bieławin 7 , 22-100 Chełm, e-mail: betaprim@post.pl

 

 1. PHU Bar-Gas Ilona Braszak ul. Pod Skarpą 23 A, 98-200 Sieradz

e-mail: darja@darja.com.pl

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

 w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie - dostawę pn.

Sprzedaż i dostawa gazu propan do Szkoły Podstawowej w m. Sokołowice gm. Oleśnica w roku 2017

 

       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

 

NABYWCA:

Gmina Oleśnica

Ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

NIP: 911-17-77-943

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Sokołowice 24

56-400 Oleśnica

tel.fax: 071/3140232

e-mail: spsokolowice@olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-74-962

  

       II. Procedura:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, zaakceptują wymagania zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

 

        III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sprzedaż i dostawa gazu propan – luzem do Szkoły Podstawowej w m. Sokołowice gm. Oleśnica w  ilości do 38 000 l w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca odpowiadał będzie za stan techniczny zbiorników i zainstalowanego osprzętu, a także za konserwację i naprawy zbiorników oraz osprzętu;

- dostarczany gaz propan musi odpowiadać normie: PN-C-96008: 1998.

 

        

   IV. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 

 

V. Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego, które należy  dołączyć do oferty ( załącznik nr 1)  :

 1. Zaakceptowany projekt umowy – wg. załącznik nr 3.
 2. Oświadczenie  - wg. załącznik nr 2.
 3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. świadectwo jakości oferowanego gazu propan, który będzie dostarczany Zamawiającemu.

 

VI. Termin wykonywania zamówienia : od 01.01.2017 r. -  do 31.12.2017 r.     

 

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena. 

 

 VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2016 r. do godz. 9.00   w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sokołowicach  lub przesłać za pośrednictwem :

-  poczty  na adres : Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Sokołowice 24 , 56-400 Oleśnica

-   e-mail: spsokolowice@olesnica.wroc.pl

- z dopiskiem „ Oferta – Sprzedaż i dostawa gazu – 2017" oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.   

 

IX. Inne informacje:

 1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać tel.  071/3140232.
 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
 3. Umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni, od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

/-/ Artur Mosiak

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1)            wzór formularza oferty- zał. nr 1

2)            wzór formularza umowy – zał. nr 3

3)            wzór oświadczenia – zał. nr 2

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gazu propan do Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Data utworzenia

2016-12-05

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2016-12-05] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2016-12-05] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

465 razy