Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

„Świat odkrywców, odkrywanie świata – nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”

Logo projektu

 Harmonogram 16 – 20.09.2019r. - „Świat odkrywców, odkrywanie świata” edycja druga

„Świat odkrywców, odkrywanie świata – nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej
i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji projektu (16-20 września 2019 r.) pt.:
Świat odkrywców, odkrywanie świata” POWR.03.01.00-00-T121/18, realizowanego przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).
Wydział Nauk Biologicznych jest realizatorem grantu edukacyjnego
z dniem  1 grudnia 2018 r.
Kierownik projektu: dr Katarzyna Guz-Regner (Zakład Mikrobiologii, Instytutu Genetyki
 i Mikrobiologii)
Realizacja całego projektu: 01.12.2018 r. - 31.10.2020 r.

Wartość projektu: 403 050,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 390 954, 00 zł

Głównym celem projektu jest rozwijanie i podnoszenie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u dzieci szkół podstawowych poprzez poszerzanie wiedzy i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi, pobudzenie aktywności edukacyjnej
 i uczestnictwo w kulturze
. Projekt jest skierowany do uczniów/uczennic z powiatu oleśnickiego w wieku
 13-15 lat
(klas 7-8 SP) i obejmuje opracowanie programu edukacyjnego i jego realizację w 4 edycjach kursu przez kadrę dydaktyczną Wydziału Nauk Biologicznych oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kursy będą odbywać się w formie 5-dniowych obozów naukowych dla dzieci w ośrodkach akademickich UWr. we Wrocławiu.

Programzłożonyz interdyscyplinarnych bloków tematycznych z zakresu nauk biologicznych (genetyki, mikrobiologii, botaniki, zoologii i biologii człowieka z elementami ekologii) oraz zajęć wychowawczych, będzie realizowany w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i terenowych z wykorzystaniem sal i laboratoriów WNB oraz bogatej i atrakcyjnej oferty dydaktycznej Ogrodu Botanicznego, Muzeów: Przyrodniczego oraz Człowieka, działających przy UWr. Zajęcia edukacyjne pozwolą na rozbudzenie ciekawości poznawczej
 i zachęcą do aktywności, samodzielnego poznawania przyrody i osobistego przeżywania dzieci za pomocą zmysłów.

Tematyka zajęć związana jest m. in. z:
 - preparatyką i wizualizacją struktur komórkowych i tkankowych,
- mikroskopowaniem,
 - prowadzeniem kultur hodowlanych,
 - antropometrią,
- morfo-taksonomią w rozróżnianiu organizmów,
- obserwacją okazów żywych organizmów i ich przodków,
- badaniem śladów życia współczesnych i wymarłych organizmów
 - badaniem stanu jakości środowisk w strategii projektu.
 Nieodzownym elementem programu edukacyjnego będzie uczestnictwo dzieci w kulturze oraz w konkursie
 z nagrodami za najlepszą prezentację efektów pracy zespołowej (w formie posteru) w ramach strategii projektu realizowanego podczas zajęć.

Realizacja celu projektu przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, dotyczącej pogłębienia współpracy z otoczeniem oraz zintegruje lokalną społeczność wokół ośrodka akademickiego jakim jest UWr. Pozwoli również na stworzenie młodym odkrywcom kontaktu
 z naukowcami i umożliwi merytoryczne wsparcie w ich procesie edukacyjno-wychowawczym.


Celami szczegółowymi projektu są:

- rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowań uczniów przyrodą i biologią, w tym mikrobiologią,
genetyką, zoologią, botaniką i ekologią,
- rozwijanie w duchu patriotyzmu miłości do ojczystej przyrody i jej zasobów przyrodniczych oraz poszanowania dóbr narodowych,
- poszerzenie wiedzy biologicznej i ekologicznej, w tym o bioróżnorodności i klasyfikacji organizmów oraz pobudzenie aktywności społecznej na rzecz ekologii i ochrony środowiska w podnoszeniu jakości i komfortu życia ludzi i zwierząt,
- planowanie i wykonywanie obserwacji i prostych doświadczeń oraz doskonaleniem umiejętności stosowania metody naukowej w rozwiązywaniu problemów w praktyce,
- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego w kształtowaniu i utrzymaniu prawidłowego stanu środowiska, bezpieczeństwa ekosystemów i ich zasobów genetycznych dla przyszłych pokoleń,
- rozwijanie kompetencji osobistych, kognitywnych i komunikacyjnych (kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność słuchania i komentowania, kultura osobista, tym kultura języka, tworzenie właściwych relacji interpersonalnych w grupie)
- tworzenie warunków do kontaktu ze środowiskiem akademickim dla szkół oddalonych od tych ośrodków.

 

 

Jednostki UWr.  i osoby zaangażowane w projekcie to:

Wydział Nauk Biologicznych

Zakład Mikrobiologii: dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska,

dr Katarzyna Guz-Regner (kierownik projektu),

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii: dr Józef Krawczyk (kierownik organizacyjny),
dr Joanna Łubocka

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki: dr hab. prof. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, dr Donata Wawrzycka,
dr Iwona Migdał

Zakład Ekologii Behawioralnej: dr Iwona Gottfried

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt: dr Marta Migocka-Patrzałek, dr Arnold Garbiec

Katedra Biologii Człowieka, Muzeum Człowieka: dr Krzysztof Książkiewicz, dr Joanna Zych

Muzeum Przyrodnicze: dr hab. Jan Kotusz, mgr Grzegorz Skórzewski, dr Małgorzata Proćków,

dr Tomasz Maltz

Ogród Botaniczny: dr hab. prof. Zygmunt Kącki, mgr Hanna Jarosz

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości – dr Bogna Bartosz

 

W celu optymalizacji procesu dydaktycznego zajęcia realizowane na UWr będą prowadzone
 w grupach 8-osobowych w blokach modułowych:

  • ·botanika (biologia i ekologia roślin), 4h
  • ·mikrobiologia: praca strategią projektu (biologia i ekologia drobnoustrojów z oceną stanu jakości środowiska), 7h
  • ·genetyka (techniki molekularne), 7h
  • ·zoologia (biologia i ekologia zwierząt i człowieka), 16h
  • ·kreatywność z opracowaniem grupowych prezentacji projektów uczniowskich (posterów), 6h.

 

Pozostałe aktywności i zajęcia dla dzieci będą realizowane poza UWr w formie:

  • ·wieczornych spotkań z pedagogiem/ psychologiem w procesie kształtowania postaw prospołecznych, 4h
  • ·kontaktu z kulturą i sztuką, uczestnictwo w minimum 2-ch wydarzeniach kulturalnych.

Zachęcamy do zaglądania na stronę informacyjno-promocyjną niniejszego projektu:
http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/35 – na stronie znajduje się Regulamin projektu oraz Regulamin konkursu

https://www.facebook.com/SwiatOdkrywcowodkrywanieSwiata/?tn-str=k*F

 

 

 

Artykuły