Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze » Ogłoszenie konkursu na stanowisko: Główny księgowy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko: Główny księgowy

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa w Sokołowicach                                     Sokołowice 28.06.2016 r.

Sokołowice 24

56-400 Oleśnica

 

 

Ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

 

Główny księgowy

 

 

 

Liczba i wymiar etatu: ½  (20 godzin tygodniowo)

 

  1. Wymagania niezbędne:

- posiadanie uprawnień głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości,

- posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki na stanowisku głównego księgowego
w jednostce budżetowej,

- znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

- znajomość przepisów samorządowych,

- znajomość przepisów podatkowych,

- znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,

- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),

- znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,

- znajomość systemu bankowości elektronicznej,

- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.

 

  1. Wymagania dodatkowe.

- cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,

- wysoka kultura osobista,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.

 

  1. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,

- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,

- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,

- sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

- prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,

- sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.

 

  1. Odpowiedzialność pracownika:

- za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,

- za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,

- za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca przy komputerze do 4 godzin,

- praca administracyjno – biurowa,

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

- miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, ul. Wileńska 32 a.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

 

  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy,  ( załącznik 1)

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym
w terminie do 08 lipiec 2016 r. do godz. 09:00 na adres:

 

Szkoła Podstawowa w Sokołowicach

Sokołowice 24, 56-400 Oleśnica

z dopiskiem Oferta pracy – główny księgowy

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do szkoły, nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 32

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej szkoły.

Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

 

Dyrektor

 Szkoły Podstawowej w Sokołowicach

Artur Mosiak

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko: Główny księgowy

Data utworzenia

2016-06-29

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2016-06-29] Dodanie załącznika zal.-1-kwestionariusz-osobowy.doc przez Admin
  • [2016-06-29] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

625 razy